Drets i deures dels socis i sòcies

Els socis i sòcies (un/a representant per unitat domèstica), a més d’assistir a les assemblees trimestrals, paguen una quota de 10€ al trimestre (per cobrir despeses de manteniment del local, etc) i han de formar part d’algun dels diferents grups de treball de la cooperativa.

Aquests grups treballen en l’organització, la difusió, la proposta d’activitats complementàries lligades a l’educació, mobilització i participació social, etc., sempre a través de la participació directa, la cooperació i l’autogestió: tres pilars fonamentals, que configuren els nostres principis.

GRUPS DE TREBALL:

  • Compres: Planificació de les compres, recerca de nous productes, mantenir al dia el llistat de productes dels proveïdors, calendarització de les comandes…
  • Economia : Control del pagament de les quotes familiars, estat de comptes, control de les factures presentades pels proveïdors/es…
  • Relacions internes/activitats: Elaboració del calendari i ordre del dia de les assemblees locals, elaboració i difusió d’informació entre els socis/es, acolliment, informació i acompanyament dels socis/es nous, actualització i manteniment de les dades dels socis/es, altes i baixes, dinamització i animació internes…
  • Recepció i supervisió de comandes: Obrir el local per a la recepció de la comanda, supervisar que tots els productes hi són i que han arribat en bon estat, repartir i cobrar comandes a les famílies, fer l’ingrés del total de factures al productor…
  • Benvinguda: Explicar el funcionament de la Cooperativa als nous socis i sòcies.